DISCLAIMER

1. Organisatie LES 2.0 spant zich in te waarborgen dat de op LES 2.0 te verkrijgen informatie juist is. Evenwel is de Organisatie LES 2.0 niet aansprakelijk voor onvolledige of onjuiste informatie die middels LES 2.0 gevonden wordt en eventuele schadelijke gevolgen daarvan, of voor tekortkomingen met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze content.

 

2. LES 2.0 bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van LES 2.0 liggen. LES 2.0 is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. LES 2.0 geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud op dergelijke sites of bronnen.

 

3. De Organisatie LES 2.0 geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van LES 2.0, in het bijzonder het te allen tijde onbelemmerd toegankelijk zijn van LES 2.0, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of niet volledig toegankelijk zijn en/of functioneren van LES 2.0. Tevens is de Organisatie LES 2.0 niet aansprakelijk voor de gevolgen van de aanwezigheid van eventuele virussen op de servers van LES 2.0.

 

De Organisatie LES 2.0 behoudt zich vrijelijk het recht voor om materiaal aan LES 2.0 toe te voegen dan wel van LES 2.0 te verwijderen. Dit houdt onder meer in dat de Organisatie LES 2.0 geen garantie geeft ten aanzien van het op LES 2.0 beschikbaar doen zijn van materiaal en/of gegevens die door Gebruikers aan LES 2.0 zijn toegevoegd, dan wel ten aanzien van het verwijderen uit LES 2.0 van zodanig materiaal en/of gegevens.

 

4. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste inrichting en functioneren van zijn systemen. De Organisatie LES 2.0 aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor kosten voortvloeiend uit het geschikt maken en/of houden van de systemen van de Gebruikers en/of derden voor het gebruik van LES 2.0. De relevante technische systeemeisen voor een juiste werking van LES 2.0 staan vermeld op www.ED-IT.nu.

 

5. De Organisatie LES 2.0 is niet verantwoordelijk voor de namen, uitingen en berichten van Gebruikers die op enige wijze door hen aan de site worden toegevoegd. Deze zijn de verantwoordelijkheid van de Gebruiker zelf. Hierop wordt door de Organisatie LES 2.0 geen controle uitgevoerd. Evenmin is de Organisatie LES 2.0 verantwoordelijk voor persoonsgegevens of andere privacygevoelige informatie die door Gebruikers aan LES 2.0 wordt toegevoegd.

 

De Organisatie LES 2.0 aanvaardt geen aansprakelijkheid ter zake.

 

6. Voor klachten en/of opmerkingen of bij signalering van uitingen of handelingen die in strijd zijn met onderhavige voorwaarden of rechten van derden kunt u een mail sturen naar info@les20.nl  (of kenbaar maken via de adresgegevens op www.ED-IT.nu). Ook voor tips, opmerkingen en overige informatie kunt u mailen naar info@les20.nl .

 

Organisatie LES 2.0,

september 2010